Loading...

Kooli kodukord

 Hummuli Põhikooli kodukord
Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli õppenõukogus 30.08.2011 protokoll nr 8
Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli hoolekogus 31.08.2011 protokoll nr 2
Kehtestatud Hummuli Põhikooli direktori 12.09.2011 .a. käskkirjaga nr 37.
1. Üldsätted
1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks
kohustuslik.
1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli
raamatukogus. Kooli kodukord on väljas ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on kooli
infostend.
2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile
tagastamise tingimused ja kord
2.2. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel
tagastama.
2.3.Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud korra alusel,
mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas.
2.6. Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab vastavalt õpilane või tema vanem vastavalt
raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise
kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud
hüvituskorrale.
3. Hindamisest teavitamise kord
3.1. Kooli õppekavas sätestatud hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli
elektroonilisel koduleheküljel.
3.2. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest ekooli kaudu, ekooli kirjaliku
väljavõtte teel kord trimestris (hinneteleht) ja paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.
3.3. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse vajadusel
õpilaste vanematele lastevanemate koosolekul, erandjuhul ka individuaalselt.
4. Õppest puudumise teavitamise kord
4.1. Kool peab arvestust õppest puudumiste üle ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord
trimestri jooksul ja teavitab sellest vanemat.
4.2. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamise üldised tingimused ja kord
tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.
4.3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
4.3.1 õpilase haigestumise või temale tervishoiuteenuse osutamine;
4.3.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud (s.h ilmastikutingimused), õppetunnid võib
ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegeliku toimiva välisõhu temperatuur
on – 20 C ja madalam 1. – 6. klassini, -25 C ja madalam 7.- 9. klassini;
Hummuli Põhikooli kodukord
4.3.3 olulised perekondlikud põhjused nagu perekonnaliikme haigestumine, oht
perekonnaliikmete tervisele, perekonnaliikmete eest hoolitsemise kohustuse täitmine, matused
jms;
4.3.4 kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel osalemine;
4.3.5 puudumine direktori loal.
4.4. Punktide 4.3.1 - 4.3.3 korral teavitab õpilane või tema vanem hiljemalt õppest puudumise
esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjustest kirjalikult ekooli
teate või emaili kaudu või muus vormis.
4.5. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat
hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.
4.6. Enne õppepäeva lõppu koolitöölt puudumise vajaduse tekkimisel küsib õpilane luba igalt
aineõpetajalt eraldi ja teavitab sellest klassijuhatajat või direktorit.
4.7. Pikemaajalise õppetööst puudumise vajadusel esitab õpilane või tema vanem direktorile
aineõpetaja(te) ja klassijuhataja kooskõlastusega kirjaliku avalduse, mille viib kooli
sekretärile.
4.8. Huvikoolide ja teiste organisatsioonide esindamiseks üritustel, võistlustel, konkurssidel
esitab asutuse juht, treener, õpetaja vähemalt 3 päeva enne ürituse toimumist kooli direktori
nimele allkirjastatud avalduse õpilase õppetööst vabastamiseks.
4.9. Pärast puudumise põhjuste äralangemist esitab õpilane kooli tulles klassijuhatajale
vanema kirjaliku tõendi, kus on ära märgitud puudumise põhjus ja kestus.
4.10. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel
on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või
pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole.
4.11. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise
põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest
õpilase elukohajärgset vallavalitsust.
4.12. Põhjuseta puudumise korral rakendab kool kodukorra või põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses nimetatud mõjutusvahendeid.
4.12.1 Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.
4.13. Õpilase puudumisel perekondlikel põhjustel tagab õpilase vanem õppe korraldamise ja
vastustab õpitulemuste saavutamise eest.
4.14. Õpilane ei hiline õppetundi. Õppetundi hilinemisel teavitab õpilane aineõpetajat
hilinemise põhjustest. Põhjuseta hilinemine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.
5. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muudevahendite
tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses
5.2. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu-, õppe-, spordi-, tehniliste vahendite
õppekavaliseks tegevuseks tasuta kasutamine on lubatud direktori või huvijuhi loal.
5.3. Ruumide kasutamisel peab järgima vastava ruumi kasutamiskorda ja graafikut.
5.4. Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või
muu õppekavaväline tegevus. Õppekavaväline tegevus on kinnitatud ja heaks kiidetud kooli
direktori poolt (näit huviringid).
6. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumist teavitamise, nende juhtumiste lahendamise
kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks
6.1. Vaimset turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille
teostamine kuulub sotsiaalpedagoogi tööülesannete hulka. Füüsilist turvalisust ohustavate
Hummuli Põhikooli kodukord
olukordade ennetamiseks koostatakse tegevuskava, mille teostamine kuulub direktori
tööülesannete hulka.
6.2. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitatakse
viivitamatult mõnd koolitöötajat või direktorit.
6.3. Vaimsest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse sotsiaaltöötajat, kelle
pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool
kooli olevatele isikutele või asutustele. Füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel
informeeritakse direktorit, kelle ülesannete hulka kuulub viivitamatult meetmete tarvitusele
võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse.
6.4. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele turvalisusele, lahendatakse sotsiaaltöötaja
poolt kaasates vajadusel psühholoogi. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga füüsilisele
turvalisusele, lahendatakse direktori poolt.
6.5. Abinõud, mis on vajalikud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamiseks, kooskõlastatakse direktoriga.
6.6. Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või
füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning
piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või
andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda
direktori või politsei poole.
6.7. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase
suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid
PGS § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
6.8. Alkoholi, tubaka või muu aine omamise korral võetakse keelatud aine õpilaselt ära ning
direktor rakendab Võlaõigusseaduses § 883 - § 986 sätestatut. Keelatud aine omamisest
teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud
korraldusele.
6.9. Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid,
vajadusel kaasatakse õde või kiirabi.
6.10. Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse
kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ja tehakse avaldus politseile.
6.11. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem
esitama vastava avalduse politseile.
6.12. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt kriisiplaanile.
7. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase
kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord
7.1. Tundide ja vahetundide ajal ei lahku õpilane kooli territooriumilt klassijuhatajalt või
aineõpetajalt luba küsimata.
7.3. Õpilased viibivad koolipäeva jooksul koolimajas või kooli territooriumil. Kehalise
kasvatuse tunnid toimuvad saalis või staadionil.
7.4.Koolipäeva kestel võib õpilane koolist lahkuda mõjuval põhjusel lapsevanema taotluse
alusel, klassijuhataja, kasvataja või direktsiooni loal, millest informeeritakse ka aineõpetajat.
7.6. Kooli ruumides viibimiseks või ruumide kasutamiseks taotleb võõras isik eelnevalt
direktorilt loa. Selle saamiseks pöördub nimetatud isik direktori või teda asendava isiku poole
ning teatab oma viibimise eesmärgi.
7.7. Juhul, kui märgatakse kooli ruumides loata viibivat õppeprotsessi mittepuutuvat või kooli
tegevusega otseselt mitteseotud isikut, teavitatakse sellest koheselt koolitöötajat, kes võtab
tarvitusele kõik vajalikud abinõud turvalisuse tagamiseks.
Hummuli Põhikooli kodukord
8. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks
tegemise kord
8.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks
elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu.
8.6. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või
individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
8.7.Õpilane osaleb õppetöös vastavalt õpilasele ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele.
8.8. Õppetunnid toimuvad koolis ja väljaspool kooli (näit õppekäiguna jt), kus kehtivad
kodukorras kehtestatud reeglid.
8.9. Õpilane täidab raamatukogu, spordisaali ja tööõpetuse ning arvutiklassi kasutamise
eeskirju.
8.10. Kooli poolt välja antud dokumendid ( tunnistus, õpilaspilet ja muu) hävimise, kaotamise
või kahjustamise korral esitatakse uue dokumendi saamiseks direktorile vastavasisuline
avaldus. Dokumendi kaotaja kompenseerib selle hinna direktori käskkirjaga kinnitatud
hinnakirja alusel.
8.11. Õpilased ja kooli töötajad ning teised koolis viibivad isikud peavad hoidma kooli vara
ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada kahju koolile ja koolis viibivatele isikutele.
8.12. Üldjuhul võib koolimajas süüa ainult sööklas.
8.13..Õpilane võtab õppetundi kaasa kõik aineõppetunni jaoks vajalikud töövahendid.
Töövahendite puudumine fikseeritakse märkusena ja seda arvestatakse põhikooli õpilase
hoolsuse hindamisel.
8.14. Õpilasel ei ole lubatud õppetunni ajal kasutada õppetöösse mittepuutuvaid esemeid
(mobiiltelefonid, mp3 mängijad jms). Õpetajal on õigus võtta nimetatud esemed hoiule
vastavalt kodukorra punktidele 11.1. – 11.6.
8.15. Õppetunnis jälgib õpilane järgmist korda:
8.15.1 tundi alustades ja täiskasvanu õppeklassi sisenedes tõuseb õpilane püsti;
8.15.2 tunnist lubatakse välja minna üksnes mõjuvatel põhjustel pärast õpetajalt vastava loa
saamist;
8.15.3 õppetunni ajaks lülitatakse välja mobiiltelefon ja teised õppetöösse mittepuutuvad
seadmed;
8.15.4 õppetunni ajal õpilase külastamist üldjuhul ei toimu, v.a juhul, kui külastamine oli
eelnevalt kokku lepitud õpetaja või direktsiooni liikmega;
8.15.5 pärast iga õppetunni lõppu korrastab iga õpilane oma õppekoha ja klassikorrapidajaks
määratud õpilane korrastab klassi, puhastab õppetahvli, korjab kokku prahi, asetab lauadtoolid
kohale. Pärast kabineti viimast tundi tõstavad õpilased toolid lauale;
8.16. Välisriietuse ja - jalanõud jätab õpilane garderoobi. Üleriiete taskusse ei jäta õpilane
raha, dokumente, võtmeid, mobiiltelefoni ega muid väärisesemeid.
8.17. Koolis kantakse tervislikke vahetusjalanõusid, mis ei määri põrandaid.
8.18. Kehalise kasvatuse tunnis kasutatakse ainult spordijalatseid.
8.19. Õpilase riietus ja jalanõud peavad olema puhtad ja korralikud ning sobilikud õppetööks.
Spordiriietust kannab õpilane üksnes kehalise kasvatuse tunnis. Pidulikel üritustel kannab
õpilane akadeemilist pidulikku riietust.
8.20. Õpilased pargivad oma liiklusvahendid (jalgrattad ja rollerid) selleks ettenähtud
hoidlasse. Õpilane kasutab sõiduvahendit kooli tulemiseks ja koolist minemiseks. Muul ajal
kooli territooriumil on sõitmine keelatud. Õpilane lukustab ratta, kasutab liiklemiseks
turvavarustust.
8.21. Kooli töötajad pargivad oma liiklusvahendid (autod) kooli kõrval olevale platsile.
8.22. Kooli juurde pargitud liiklusvahendite vahel ei sooritata tegevusi, mis võivad kahjustada
liiklusvahendeid.
Hummuli Põhikooli kodukord
.
9. Kooli tunnustusmeetmed õpilase ja lapsevanema tunnustamiseks õpingute jooksul
9.1. Suuline kiitus pedagoogi poolt
9.2. Kirjalik kiitus päevikus ja/ või klassitunnistusel
9.3. Töö tulemuste kajastamine kooli stendil
9.4. Suuline kiitus kooli juhtkonna poolt
9.5. Direktori käskkiri
9.6. Kooli tänukiri
9.7. Õpilase saatmine kooli esindama maakonna või vabariigi tasandil
9.8. Diplom/aukiri võistlustel, konkurssidel edukalt esinenud õpilastele
9.9. Õpilase foto panemine kooli stendile
9.10. Õpilase premeerimine materiaalse esemega
9.11. Direktori vastuvõtt
9.12. Kiituskirjaga „väga hea õppimise eest“ tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel II-IX
klassi õpilast, kui tema põhiõppeainete aastahinded on „5“, kehalise kasvatuse, muusika,
tööõpetuse ja kunsti aastahinne on vähemalt „4“ ja käitumine on „hea“ või „eeskujulik“.
9.13. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes“ tunnustatakse kooli
õppenõukogu otsusel IX klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või
mitmes õppeaines. Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
9.14. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse lõpetajat, kelle lõputunnistusele
kantavad õppeainete aastahinded ja koolieksami hinded on „5“ ja käitumine „eeskujulik“.
Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
9.15. Kooli tänukiri õpilase vanemale või neid asendavatele isikutele
9.16. Õpilase vanema autasustamine mälestusesemega.
9.17. Direktori vastuvõtt tublide õpilaste vanematele.
10. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt
10.1. Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib
ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või
võõra asja kahjustamise.
11. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
11.1. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool
Võlaõigusseaduses § 389- § 395 sätestatust.
11.2. Koolitöötaja hoiule võetud asja hoiab direktor. Direktor, kellele asi on hoiule antud, peab
hoidma asja selle säilimist tagaval viisil.
11.3. Õpilasele, kellelt asi hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata asja hoiulevõtmise
protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, õpilase nimi, klass, hoiule võtmise aeg,
põhjus ning hoiule võetava asja lühikirjeldus.
11.4. Ese tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus allkirja vastu. Isikut ohustavad või korduvalt
hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale.
11.5. Vallasasja hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on
eesmärgisaavutamiseks vältimatu.
11.6. Käesolevas punktis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik.
12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord
12.1 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse
seaduses § 25- § 32, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.
12.2. Koolis rakendatavad tugimeetmed on fikseeritud kooli õppekavas.
12.3. Mõjutusmeetmed on: (PGS § 58).
Hummuli Põhikooli kodukord
12.3.1 õpilase käitumise arutamise vanemaga otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja,
klassijuhataja;
12.3.2 õpilase käitumise arutamine direktori juures (otsustab direktor või klassijuhataja);
12.3.3 õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või kooli hoolekogus (otsustab
direktor);
12.3.4 õpilasele tugiisiku määramine (otsustab direktor);
12.3.5 kirjalik noomitus (otsustab direktor, klassijuhataja-, aine- või klassiõpetaja kirjalikul
ettepanekul);
12.3.6 esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga kooli
hoiulevõtmine (otsustab direktor, aine- või klassiõpetaja või klassijuhataja kooli kodukorras
sätestatud korras);
12.3.7 õppetunnist eemaldamise koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja, kool tagab
järelevalve õpilase üle ja vajadusel pedagoogilise juhendamise);
12.3.8 konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe
edasiseks tegevuseks (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja või klassijuhataja);
12.3.9 kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või
piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul (otsustab direktor);
12.3.10 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 1,5
tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (otsustab direktor või aine- ja klassijuhataja;
arvestatakse transpordi korraldust; kool tagab järelevalve õpilase üle ja vajadusel
pegadoogilise juhendamise; vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis);
12.3.11 ajutine keeld võtta osa õppekavalisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest (otsustab direktor või klassijuhataja; vanemat teavitatakse kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis);
12.3.12 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused (otsustab õppenõukogu; võib rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses
ühe poolaasta jooksul; vanemat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).
12.4. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab kool vanemat ekooli, emaili või muu
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
12.5 Õpilase suhtes rakendatava tugi- ja mõjutusmeetme sisu tehakse õpilasele või tema
vanemale arusaadavaks, mille kohta annab õpilane või tema vanem vastavasisulise kinnituse.
13. Nõuded õpilase käitumisele
13.2. Põhikooli õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus
elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).
13.3. Põhikooli õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema
käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
13.4. Põhikooli õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab
lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast
eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi
ning häid käitumistavasid.
14. Hindamise korraldus
Kooli hindamisjuhend.
Läbi arutatud Hummuli Põhikooli
õppenõukogu koosolekul 04.01.2016

Kalender

«  
  »
E T K N R L P
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Lisa kalendrisse